Beijing-Swansea Workshop on Stochatic Processes

Apr. 14 - 17, 2012

No. 1124 Lecture room on 11th floor, New Library Building (后主楼)

Organizers:  Mu-Fa Chen (Beijing Normal University)

Niels Jacob (Swansea University)

Feng-Yu Wang (Beijing Normal University)

Supported by:  985 Project of the Ministry of Education

         NSFC (No. 11131003)

Speakers:

Matyas Barczy                                Lijun Bo

Dayue Chen                                  Mu-Fa Chen

Jean-Francois Delmas               Leif Doering

Kristian Evans                               Hui He

Walter Hoh                                     Wenming Hong

Niels Jacob                                   Zenghu Li

Eugene Lytvynov                           Yutao Ma

Yonghua Mao                               Andrew Neate

Gyula Pap                                     Alexander Potrykus

Jinghai Shao                                Feng-Yu Wang

Yingzhe Wang                             Jiang-Lun Wu

Liming Wu                                    Chenggui Yuan

Mei Zhang                                     Yuhui Zhang

额外信息